Marc legal i assessorament jurídic

 

GEA posa a disposició dels seus clients un conjunt de serveis d’assessorament, consell i defensa jurídica en tots els àmbits d’actuació de la UE (p. ex., el dret de la competència). GEA actua de manera preventiva elaborant informes o dictàmens d’avaluació d’impacte de les iniciatives o propostes legislatives de la UE sobre l’activitat del client o de manera reactiva defensant els interessos del client, o assessorant-lo, davant les institucions comunitàries per la via administrativa o judicial.

Així mateix, GEA s’ha especialitzat en la constitució i la gestió d’instruments i figures de dret comunitari destinades a facilitar la cooperació entre empreses, entre centres de recerca o entre institucions en el si de la UE, com és el cas de l’Agrupació Europea d’Interès Econòmic, la Societat Anònima Europea o l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial.

 

 

Representació d’interessos i lobby

 

Més del 70% de la legislació dels estats membres està condicionada directament o indirectament per les decisions de les institucions de la UE. Així, malgrat que la majoria de sectors econòmics disposen d’organitzacions d’àmbit estatal i europeu per representar i defensar els seus interessos davant les institucions de la UE, les circumstàncies que avui caracteritzen el procés d’integració europea tendeixen a fer cada cop més necessari el desplegament de vies pròpies de relació amb el legislador comunitari. En aquest sentit, GEA actua de manera sistemàtica prop de les institucions de la UE per tal de conèixer a fons les iniciatives legislatives i altres projectes en gestació, preveure’n l'orientació final i els beneficis i l'impacte que poden comportar per als clients representats.

Igualment, GEA pot actuar davant els organismes europeus o internacionals amb seu a Barcelona, com ara l’Empresa Comuna Europea per a l’ITER (fusió nuclear) o la Unió per la Mediterrània.

 

 

Programes comunitaris de finançament

 

Els programes comunitaris són l’instrument mitjançant el qual la UE intervé en el finançament d’accions i mesures d’aplicació de les diferents polítiques. Hi ha una gran diversitat de programes relacionats amb la majoria d’àmbits d’actuació de la UE, entre d’altres: R+D+I, audiovisual, energia, medi ambient, transports, empresa, política regional, política agrícola, política social, educació i formació.

 

 

Licitacions i contractació pública internacional

 

GEA s’ha especialitzat en els serveis d’assessorament amb relació a la contractació pública internacional, és a dir, els processos de concurs i selecció que convoquen la UE i els organismes multilaterals internacionals, així com les autoritats públiques estatals, regionals o locals per adjudicar contractes d'obra, subministrament o serveis.