LES ADMINISTRACIONS I LA UNIÓ EUROPEA

 

GEA elabora estratègies d’actuació i de relació dels governs estatals, regionals o locals respecte de les institucions de la UE amb la finalitat de planificar la representació i la defensa eficaç dels seus interessos i garantir-ne la participació en les polítiques i les iniciatives comunitàries del seu interès.

D'altra banda, GEA assessora des d’una perspectiva política, econòmica, jurídica i de comunicació els governs dels estats candidats a adherir-se a la UE o els que ho han fet recentment, sobre l’estratègia de relació amb les institucions comunitàries i l’adaptació del marc institucional, econòmic i jurídic interns a les exigències de la UE. Sens perjudici de l’elaboració d’una estratègia personalitzada i adaptada als interessos i objectius del client, l’equip professional de GEA disposa d'una àmplia experiència en els àmbits següents:

 

 

. Capacitat administrativa: Anàlisi de la capacitat administrativa dels estats candidats; impuls dels processos de reforma i de capacitació administrativa, i proposta de les mesures necessàries per agilitar l’aplicació del cabal comunitari i per gestionar amb més eficàcia i transparència els fons comunitaris.

. Administració de justícia: Anàlisi del funcionament de l’Administració de justícia i, eventualment, proposta de reformes, mecanismes i instruments per millorar-ne l'eficàcia, la transparència i la independència i el respecte dels principis de l’Estat de dret (Rule of Law).

. Estratègia política i de comunicació: Definició i execució d’estratègies polítiques i de comunicació amb les institucions de la UE i en l'àmbit intern.

. Gestió de polítiques públiques: Direcció dels processos de gestió i reforma de les polítiques públiques relacionades amb la UE, com ara la gestió dels fons estructurals, el medi ambient, les infraestructures, l‘agricultura i la política regional, entre d’altres.

. Bones pràctiques: Definició i implementació d’estratègies destinades a introduir més transparència en l’acció pública, estratègies de combat antifrau, i reformes legislatives i institucionals (good governance and best practices).

. Política europea: Proposta d’introducció i aplicació de nous mecanismes i instruments de coordinació interna de la política europea desenvolupada per les administracions.